טלנכסים בע"מ פרסום הודעות תכנון ובניה

רישוי בניה ורישוי עסקים

מטרת הפרסומים ומסירת ההודעות לפי חוק התכנון והבניה, תשכ"ה-1965 הינה להביא לידיעת הציבור מידע על הליכי רישוי אaשר יש בהם עניין לציבור ולאפשר לכל מי שעלול להיפגע כתוצאה מהאישור, להגיש התנגדות לועדה המקומית לתכנון ובניה.
סעיף 149 לחוק קובע תנאים מוקדמים לצורך ביצוע ההליך האמור:

1.    פרסום בעיתונות.

2.    הצגת הודעה במקום בולט בחזית הקרקע או הבנין שעליהם חלה הבקשה במשך כל תקופת ההתנגדויות.

3.    מסירת הודעה אישית לכל הבעלים והמחזיקים בקרקע או בבניין: שלגביהם הוגשה הבקשה; הגובלים בקרקע או בבניין שלגביהם הוגשה הבקשה; מי שלדעת הועדה ייפגע או עלול להיפגע מאישור הבקשה.

כאמור הועדה לא תמשיך טיפול בבקשה מבלי שההליך המפורט הנ"ל בוצע על ידי המבקש או חברה המתמחה בנושא.

סירקין 26 תלאביב 63562 | טל. 03-5288830 | פקס. 03-5288855
דרונט בניית אתרים